Historie KDK

Z historie založení Klubu dárců krve Kroměřížska
V únoru 1993 obdržel Oblastní spolek Českého Červeného kříže v Kroměříži dopis z Českých Budějovic od tamějšího Klubu dárců krve s nabídkou zakládání obdobných Klubů v celé republice. Tohoto úkolu se iniciativně ujali   dlouholetí dárci krve  Adolf Kalabus z Chropyně a JUDr.Josef Čech z Kroměříže. Velmi iniciativně se k založení Klubu postavila  tehdejší tajemnice OS ČČK Kroměříž paní Marie Michlíčková. Oba dlouholetí dárci krve se také zúčastnili v březnu 1993 setkání zástupců Klubů z Moravy a Slezska ve Vyškově, kde se utvářel Moravskoslezský výbor KDK a volili se zástupci do celostátního orgánu z již existujících KDK. Jednání se konalo za účasti zástupců Ústředí ČČK Praha.

Po jednání ve Vyškově oslovil Adolf Kalabus další dlouholeté dárce krve z celého okresu Kroměříž. Byli to již převážně držitelé Zlaté plakety MUDr. J. Janského, u kterých byl první předpoklad, že budou myšlence založení Klubu dárců krve na okrese Kroměříž nejvíce nakloněni. A tak zakládajícími členy Klubu se mimo Adolfa Kalabuse a JUDr. Josefa Čecha stali Lubomír Pišťáček z Kroměříže, Oldřich Dýčka z Vrbky, bratři Vybíralové ze Zborovic a Holešova, Jiří Lakomý ze Lhoty u Pačlavic, Antonín Pospíšil z Chropyně a František Svačina z Bystřice pod Hostýnem. Později se do této skupiny přidali Ladislav Polišenský a Marie Michlíčková z Kroměříže, Josef Zimmermann z Hulína a František Sýkora z Morkovic. Tato skupina tvořila základ první Rady Klubu na kroměřížském okrese.

Začátkem června roku 1993 se konala první schůzka všech, kteří projevili zájem o práci v radě Klubu. Byl navržen první výbor a rozděleny funkce. Předsedou Klubu byl navržen Adolf Kalabus, místopředsedou JUDr. Josef Čech, jednatelkou a hospodářkou Marie Michlíčková, vedením evidence členů byl pověřen Oldřich Dýčka. Další členové nově vznikající Rady Klubu Antonín Pospíšil, Ladislav Polišenský a Vladimír Soškola měli na starosti vzhledem k rozsáhlosti kroměřížského okresu, styk se členy v jejich bydlišti. Dne 14.prosince 1993 se uskutečnilo v Kroměříži první „Členské shromáždění“ kterého se zúčastnilo prvních 63 členů Klubu.Členské shromáždění pak oficiálně potvrdilo všechny jmenované v navržených funkcích. Tímto byl také Klub oficiálně založen a zaregistrován pod Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Kroměříži, pod oficiálním názvem 
„Klub dárců krve okresu Kroměříž“.

Od samotného počátku vzniku měl Klub oporu jak města Kroměříž, tak Okresního úřadu v Kroměříži. Velmi iniciativně a vstřícně vystupovala vůči Klubu tehdejší zdravotní radní MUDr. Marie Černošková. Jejím přičiněním dostával Klub dárců krve od Okresního úřadu v Kroměříži finanční příspěvek, poukazovaný přes Oblastní spolek ČČK v Kroměříži na vlastní podúčet, ze kterého byly čerpány prostředky ke krytí nezbytných výdajů, spojených s vedením Klubu a později i částečně financovány akce pro dárce krve. Na tento podúčet byly také převáděny finanční prostředky poskytované Ústředím ČČK na podporu Klubů v České republice.
Po určité době nastala v OS ČČK v Kroměříži situace, kdy spolupráce s Klubem vázla a hrozilo jeho úplné zrušení. Vedení Klubu se proto v té době rozhodlo jít vlastní cestou a přeměnit Klub na jinou formu neziskové organizace. V roce 1996 bylo proto po schválení členskou základnou požádáno Ministerstvo vnitra ČR o samostatnou registraci KDK jako „Občanského sdružení“. Byly zpracovány a zaslány vlastní „Stanovy Klubu“ a po registraci u MV ČR v roce 1996 bylo požádáno o přidělení identifikačního čísla (IČO). Tímto měl možnost Klub založit i vlastní účet u peněžního ústavu v Kroměříži. Na tomto účtu pak byly shromažďovány finanční prostředky jak z Okresního úřadu, tak příspěvky samotných členů Klubu formou členského příspěvku. Průběžně pak na tento účet přispívaly i další subjekty v rámci okresu a to jak samosprávná města okresu Kroměříž tak i další sponzoři, kteří činnost Klubu podporovali. Ústředí ČČK v Praze naše důvody k osamostatnění nebralo v úvahu a z evidence KDK při ČČK nás vymazalo a Oblastnímu spolku ČČK v Kroměříži, který začal opět řádně fungovat, přestalo na činnost Klubu dárců krve Kroměřížska zasílat finanční příspěvek. Rovněž přestali zvát zástupce našeho Klubu na pravidelná roční shromáždění. V průběhu dalších let došlo po zrušení okresů v České republice k další změně v činnosti Klubu a to v roce 2002 ke změně názvu „Klub dárců krve Kroměřížska“  a posléze v roce 2004 po změně na postu předsedy také ke změně sídla Klubu. Pod  názvem Klub dárců krve Kroměřížska vyvíjí svou činnost toto občanské sdružení dodnes. Členská základna Klubu dnes čítá téměř 400 členů a svou bohatou činností a péčí o členskou základnu předčí mnoho  organizací svého druhu v České republice.

V roce1995 vyšlo první číslo vlastního klubového 
„Zpravodaje“. Členové tak jsou pravidelně informováni o činnosti, plánech a hospodaření Klubu. Zpravodaj obdrží každý člen zdarma prostřednictvím člena Rady KDK nebo aktivistů v místě bydliště, dále pomocí e-mailové pošty, případně je doručován Českou poštou. Dnes se již mohou členové Klubu a další zájemci o naší činnosti dozvědět více a prohlédnout a stáhnout si klubový Zpravodaj také na našich webových stránkách. Zpravodaj vychází zpravidla 3x ročně.
Dne 20. října 2001 vysadili zástupci KDK Kroměřížska v Podzámecké zahradě v Kroměříži „strom milénia“, lípu srdčitou, která se může dožít až jednoho tisíce let s přáním, aby „míza tohoto stromu připomínala mízu nejcennější, krev dárců krve, kterou obětují pro zdraví svých spoluobčanů.“ 

Takové byly začátky KDK Kroměřížska. Blíží se čas, kdy v roce 2013 oslavíme již dvacetileté výročí vzniku Klubu a dvacet let práce pro členy a dárce krve na Kroměřížsku. Díky osvětové činnosti a působení Klubu v regionu Kroměřížska nemá dnes Transfúzní stanice Kroměřížské nemocnice, a.s. potíže se získáváním tak drahocenné tekutiny, sloužící k záchraně lidských životů. To vše hovoří o vysokém morálním kodexu nás dárců krve, o snaze pomoci tam a všem, kteří tuto životadárnou tekutinu nezbytně potřebují. Je výrazem lidské solidarity a obětavosti každého dárce.