O nás


Medicína dokáže téměř zázraky, ale krev ještě vyrobit neumí. Je tekutinou, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoli nahradit. Transfuzí krve je potřeba nejen při úrazech a operacích, porodech či léčbě závažných onemocnění jako jsou např. leukémie, onemocnění jater, ledvin nebo při jiných krvácivých poruchách. Všechny tyto zákroky mají na počátku stejného jmenovatele – dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve, kteří darují plnou krev ze své svobodné vůle. Potřeba krve neustále, i přes rozvoj moderních léčebných metod, roste. Statistika plná čísel uvádí, že v průměru dostane každý občan za svůj život 5× krevní transfuzi a cca 14× lék, vyrobený z krve. Vážím si toho, že v řadách našich členů Klubu a mezi dalšími více než 2 800 registrovanými dárci krve na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice a.s. jsou jen bezpříspěvkoví dárci.
Podle slov primářky transfúzního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., MUDr. Zdeňky Hřebačkové je to plných 100 procent dárců. To vše hovoří o vysokém morálním kodexu vás, dárců, o snaze pomoci všem, kteří tuto životadárnou tekutinu nezbytně potřebují. Je výrazem lidské solidarity a obětavosti každého z vás. Také díky působení Klubu dárců krve Kroměřížska, který již letos vstoupil do 24. roku svého působení v kroměřížském regionu, nemá kroměřížská transfuzní stanice potíže se získáváním krve. Potěšující je i skutečnost, že přibývá prvodárců mezi mladými lidmi. I s těmi Klub pracuje a získává je svou činností a osvětovou prací do svých řad. I nadále se můžeme honosit co do počtu téměř 400 členů a bohatou zájmovou klubovou  činností prvenstvím nejen jako spolek, jediný tohoto druhu ve Zlínském kraji, ale i v porovnání s ostatními Kluby dárců krve v České republice.